Condicions de compra - Animal Sapiens
0

La teva cistella està buida

Condicions de compra

Condicions Generals 

Empresa dedicada a la venda de productes per a animals

CONDICIONS GENERALS

Les presents condicions generals regulen la compra dels productes oferts a través del web www.animalsapiens.cat, titular ANIMAL SAPIENS, S.L.U amb CIF: 63902530 amb domicili a C/ PLA DE SALT 12-14, 17190 SALT, tel. de contacte: 972.406.686 correu electrònic web@animalsapiens.cat des d'ara "L'EMPRESA".

En aquest document ens referirem a "L’USUARI", que és la persona física que adquireix el producte ofert a través del web i "L'EMPRESA", que som nosaltres.

Els productes s'adquireixen directament a L'EMPRESA qui actua com a venedor directe, per tant el contracte de venda dels productes es realitza entre L’USUARI i L'EMPRESA.

L’USUARI ha de llegir i acceptar les presents Condicions Generals i la informació dels productes que vulgui adquirir abans de procedir a la seva compra.  Aquesta acceptació es realitzarà de forma expressa clicant a la casella "He llegit i accepto les Condicions Generals" que apareixerà durant el procés de compra.  En fer-ho L’USUARI confirma que és major d'edat i que té la capacitat legal per adquirir els productes oferts per L'EMPRESA.

En el moment de formalitzar la compra aquesta s'entendrà perfeccionada de ple dret i des d'aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, per la qual cosa únicament podran ser modificats per l'acord exprés de les parts contractants.

El document electrònic en què es formalitzi el contracte s'arxivarà per L'EMPRESA durant un any, i L’USUARI durant aquest període podrà obtenir una còpia.

 

1.- OBLIGACIONS DE L'USUARI

2.- PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

3.- DRET DE DESISTIMENT

4.- EXCEPCIONS AL DRET DE DESISTIMENT

5.- DEVOLUCIONS

6.- GARANTIA

7.- SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

8.- NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

9.- NOTIFICACIONS

 

1.- OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’USUARI s'obliga a tots els efectes a utilitzar el web i, si s’escau, a adquirir els productes oferts per L'EMPRESA de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes condicions generals.

L'EMPRESA es reserva el dret de suprimir del web qualsevol comentari o opinió dels USUARIS que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

 

2.- PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES.

L’USUARI seleccionarà al web els productes que desitgi adquirir i la quantitat o el nombre d'unitats. Els preus indicats en pantalla són en euros i són els vigents, excepte error tipogràfic, amb els impostos (IVA) aplicats.

L’USUARI haurà d'emplenar el formulari amb les seves dades per poder tramitar la comanda, i haurà de clicar a l'apartat "Continuar" per procedir a la compra dels productes i haurà d'acceptar expressament les presents Condicions Generals.  En la següent pàgina es mostrarà a L’USUARI un resum dels productes que vol adquirir, el preu, els impostos aplicables, les despeses d'enviament i el termini previst per al lliurament, podent L’USUARI realitzar els canvis que consideri oportuns abans de fer clic a l'apartat "Pagar".  Un cop accedeixi a l'apartat "Pagar" L’USUARI haurà d'introduir les dades de la targeta de crèdit amb la qual realitzarà el pagament i acceptar la realització del pagament.

L'EMPRESA enviarà al correu electrònic de L’USUARI un e-mail justificant la recepció i confirmació de la compra realitzada, en el termini de les 24 hores següents a la recepció de la formalització de la comanda.  El contracte no es considerarà perfeccionat fins a la recepció per L'EMPRESA del pagament del preu dels productes.

Si L’USUARI desitja una factura la podrà obtenir demanant-la per e-mail a L'EMPRESA.

L’USUARI serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a L'EMPRESA, i en particular es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per cobrir el cost dels productes que vulgui adquirir. L'EMPRESA es reserva el dret a cancel·lar la venda en cas de no pagament, de devolució del cobrament, de targeta denegada o dades falses, o en cas que no pugui verificar les dades de la targeta. Així mateix, L’USUARI ha de notificar a L'EMPRESA a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres al web tan aviat com tingui coneixement.

 

3.- DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb els articles 102 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, L’USUARI que tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb la definició establerta a l'article 3 del Reial Decret Legislatiu, pot desistir de la compra efectuada pel motiu que sigui, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte. No obstant això, tal com s'estableix en l'apartat següent denominat "EXCEPCIONS AL DRET DE DESISTIMENT", aquest dret no és procedent per als béns i serveis especificats en l'esmentat apartat.

Per exercir el dret de desistiment, l’USUARI haurà de notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca que podrà enviar per correu postal o per correu electrònic, amb data al mateix dia de la recepció, a les adreces que consten al principi d'aquestes condicions generals. Si ho desitja pot utilitzar el següent formulari:

Formulari de desistiment

(Només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

- A l'atenció de ______ (nom del titular de la web) ____, __________ (domicili complet del titular) ____________; correu electrònic ___ (email del titular) ____

- Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé: _____________________________________________________________________________________________________________

- Comanda realitzada el dia: ____________________

- Nom i cognoms: ______________________________________________________________________

- Domicili: _________________________________________________________________________________

- Signatura (només si el present formulari es presenta en paper)

- Data: _____________________

 

L'EMPRESA, només accepta devolucions que compleixin les següents condicions:

 • El producte ha d'estar en l'embalatge i etiquetatge originals.
 • L'enviament s'ha de fer amb la mateixa caixa en què es va rebre la comanda. En cas que no es pugui fer amb la caixa original, L’USUARI l'haurà de retornar en una caixa que garanteixi la protecció del contingut perquè aquest arribi a L'EMPRESA en bones condicions, en cas contrari L'EMPRESA es reserva el dret de rebutjar la devolució.
 • Cal incloure una còpia de la factura/albarà dins del paquet, amb indicació dels productes retornats.
 • Segons el que es preveu en l'article 13 del Reial decret 544/2016, de 25 de novembre, pel qual es regula la venda a distància al públic de medicaments veterinaris no subjectes a prescripció veterinària, L’EMPRESA no podrà acceptar devolucions dels medicaments veterinaris una vegada hagin estat dispensats i lliurats al comprador, excepte d'aquells que hagin estat subministrats per error, no es corresponguin amb la comanda, hagin estat danyats durant el transport, existeixi sobre ells una alerta per defectes de qualitat o per raons de farmacovigilància veterinària, o quan sigui precisa la retirada dels mateixos d'acord amb el que es preveu en el Reial decret 1246/2008, de 18 de juliol.

El producte s'ha de retornar a L'EMPRESA al seu domicili que consta al principi d'aquestes condicions generals. Les despeses de transport originades per la devolució aniran a càrrec de L’USUARI, podent aquest triar lliurement la companyia que prefereixi per al transport de l'article.

Un cop rebut el producte i comprovat que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l'import, que s'efectuarà en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data que L’USUARI va comunicar la intenció de desistir i mitjançant el mateix mètode de pagament que L’USUARI va escollir al moment de realitzar la comanda.  Fins que no hagi rebut els articles retornats L'EMPRESA podrà retenir el reemborsament.

 

4.- EXCEPCIONS AL DRET DE DESISTIMENT

Tal com estableix l'Art. 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

b) El subministrament de béns o la prestació de serveis on el preu depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

g) El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real depengui de fluctuacions del mercat que l'empresari no pugui controlar.

h) Els contractes en què el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l'empresari que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l'empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment s'ha d'aplicar a aquests serveis o béns addicionals .

i) El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.

j) El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l'excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.

k) Els contractes celebrats mitjançant subhastes públiques.

l) El subministrament de serveis d'allotjament per a finalitats diferents del de servir d'habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d'esplai, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics.

m) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per part seva de que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

 

5.- DEVOLUCIONS

Possibles casos de devolució o desistiment:

5.1.- Desistiment:

Consultar punt 3 i punt 4

5.2.- Per danys produïts en el transport o error en l'enviament:

Si en el moment del lliurament s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s'aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, L’USUARI ho ha de comunicar a l'EMPRESA, a la seva adreça de correu electrònic que consta al principi d'aquestes condicions generals, en el transcurs del mateix dia de la recepció de la comanda, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i el reemborsament del preu pagat pel mateix.

Per tal d'agilitar els tràmits de la devolució, cal que l'USUARI remeti fotografies de l'article danyat i el seu embalatge, en la part en la qual s'apreciïn els danys, així com el codi de barres de l'article i etiquetatge de la caixa deteriorada.
Abans d'obrir el producte, recomanem la verificació de l'embalatge coincident amb el producte que es va sol·licitar: (model, color, mesura, acabat, etc.), i que L'USUARI contacti immediatament amb L'EMPRESA, en cas que hi hagi alguna anomalia. Si L'USUARI detecta alguna anomalia abans d'obrir el producte, preguem que no obri el precinte ni l'embalatge d'aquest.

El producte s'ha de retornar a L'EMPRESA al seu domicili que consta al principi d'aquestes condicions generals. Les despeses de transport originades per la devolució aniran a càrrec de L’USUARI, podent aquest triar lliurement la companyia que prefereixi per al transport de l'article.

Un cop rebut el producte i comprovat que el producte està en les condicions descrites, L'EMPRESA reemborsarà el valor del producte i les despeses d'enviament, a més dels costos directes de la devolució (amb valor equivalent a les despeses d'enviament), als trenta (30) dies de la recepció del producte a L'EMPRESA.

L'EMPRESA, només accepta devolucions que compleixin les següents condicions:

 • El producte ha d'estar en l'embalatge i etiquetatge originals i ben protegit.
 • L'enviament s'ha de fer amb la mateixa caixa en què es va rebre la comanda. En cas que no es pugui fer amb la caixa original, ja que està malmesa,  L’USUARI l'haurà de retornar en una caixa que garanteixi la protecció del contingut perquè aquest arribi a L'EMPRESA en bones condicions, en cas contrari L'EMPRESA es reserva el dret de rebutjar la devolució.
 • Cal incloure una còpia de la factura/albarà dins del paquet, amb indicació dels productes retornats.
 • Segons el que es preveu en l'article 13 del Reial decret 544/2016, de 25 de novembre, pel qual es regula la venda a distància al públic de medicaments veterinaris no subjectes a prescripció veterinària, L’EMPRESA no podrà acceptar devolucions dels medicaments veterinaris una vegada hagin estat dispensats i lliurats al comprador, excepte d'aquells que hagin estat subministrats per error, no es corresponguin amb la comanda, hagin estat danyats durant el transport, existeixi sobre ells una alerta per defectes de qualitat o per raons de farmacovigilància veterinària, o quan sigui precisa la retirada dels mateixos d'acord amb el que es preveu en el Reial decret 1246/2008, de 18 de juliol.

 

5.3.- Per productes defectuosos:

En cas que un cop obert el paquet L’USUARI comprovi que un producte és defectuós, haurà de notificar-ho a L'EMPRESA a la seva adreça de correu electrònic que consta al principi d'aquestes condicions generals, en el transcurs del mateix dia de la recepció de la comanda i procedir a la seva devolució en el termini de 15 dies naturals des del moment en què el rebi.

Per tal d'agilitar els tràmits de la devolució, cal que l'USUARI remeti fotografies i justifiqui el defecte de l'article, així com el codi de barres de l'article i etiquetatge de la caixa.

El producte s'ha de retornar a L'EMPRESA al seu domicili que consta al principi d'aquestes condicions generals. Les despeses de transport originades per la devolució aniran a càrrec de L’USUARI, podent aquest triar lliurement la companyia que prefereixi per al transport de l'article.

Un cop rebut el producte i comprovat que el producte està en les condicions descrites, L'EMPRESA reemborsarà el valor del producte i les despeses d'enviament, a més dels costos directes de la devolució (amb valor equivalent a les despeses d'enviament), als trenta (30) dies de la recepció del producte a L'EMPRESA.

L'EMPRESA, només accepta devolucions que compleixin les següents condicions:

 • El producte ha d'estar en l'embalatge i etiquetatge originals i ben protegit.
 • L'enviament s'ha de fer amb la mateixa caixa en què es va rebre la comanda. En cas que no es pugui fer amb la caixa original, L’USUARI l'haurà de retornar en una caixa que garanteixi la protecció del contingut perquè aquest arribi a L'EMPRESA en bones condicions, en cas contrari L'EMPRESA es reserva el dret de rebutjar la devolució.
 • Cal incloure una còpia de la factura/albarà dins del paquet, amb indicació dels productes retornats.
 • Segons el que es preveu en l'article 13 del Reial decret 544/2016, de 25 de novembre, pel qual es regula la venda a distància al públic de medicaments veterinaris no subjectes a prescripció veterinària, L’EMPRESA no podrà acceptar devolucions dels medicaments veterinaris una vegada hagin estat dispensats i lliurats al comprador, excepte d'aquells que hagin estat subministrats per error, no es corresponguin amb la comanda, hagin estat danyats durant el transport, existeixi sobre ells una alerta per defectes de qualitat o per raons de farmacovigilància veterinària, o quan sigui precisa la retirada dels mateixos d'acord amb el que es preveu en el Reial decret 1246/2008, de 18 de juliol.

6.- GARANTIA

L’EMPRESA respondrà de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. En el cas que el producte adquirit fora de segona mà aquest termini serà d'un any.

L’USUARI ha d'informar a L'EMPRESA de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella. La garantia no cobreix els desperfectes ocasionats per l'ús inadequat o el desgast normal dels productes.

 

7.- SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació L’USUARI pot enviar una comunicació a l'EMPRESA al seu correu electrònic.

 

8.- NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquella clàusula o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les condicions generals.

 

9.- NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que s'hagin de fer les parts en relació a la contractació de productes o amb aquestes Condicions Generals, s'ha de fer per escrit i s'entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicat a l'altre.

 

Girona

Girona

Tel. 972 40 66 86

C/ Pla de Salt, 12-14
17190 Salt (Girona)

Com hi arribo?
Lleida

Lleida

Tel. 973090583

C/ Ramón Rubial, 1
25001 Lleida

Com hi arribo?
Sant Adrià de Besòs

Sant Adrià de Besòs

Tel. 931 71 00 11

CC Alcampo Sant Adrià (Avda de la platja s/n)
08930 Sant Adrià de Besòs

Com hi arribo?

T'ho enviem o passaràs a buscar-ho?

Per poder-te mostrar la disponibilitat dels productes correctament necessitem saber quin mètode d'entrega vols utilitzar.

Entrega a domicili

Click & Collect

Privacitat i cookies
Aquest lloc web fa servir cookies que ens faciliten dades personals com ara dades associades a la teva navegació en el nostre lloc web. Si fas click a ACCEPTO tant nosaltres com els nostres partners podrem instal·lar cookies o accedir a informació no sensible del teu dispositiu amb l'objectiu de personalitzar continguts i publicitat, proporcionar funcionalitats a les xarxes socials i analitzar el nostre tràfic. Pots visualitzar les cookies que fem servir anant a la Política de Cookies.